Có vẻ bạn ấy đang trở lại,

Và thực sự muốn trở lại

Halida – Bia con voi – Bia của mọi nhà – slogan đã đi vào lòng người vào những năm 199X…

Nay, có thể đi vào lòng người những năm 202X  không, hjhj…thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn – Những thực khách yêu quý…